Udtalelse fra LO’s 38. ordinære kongres 2015

Udtalelse fra LO’s 38. ordinære kongres 2015

Skrevet af Helle Nielsen i Nyheder

Udtalelse fra LO’s 38. ordinære kongres 2015

Danmark fik ved folketingsvalget et nyt borgerligt flertal, og V-regeringens mange nye initiativer peger desværre i en forkert retning. Regeringen har fremlagt en unødvendig spa-repolitik, som vil få negative konsekvenser for den økonomiske vækst og dermed de ar-bejdspladser, som danske lønmodtagere skal leve af fremover. Der er bremset op for vigtige langsigtede investeringsinitiativer inden for energi- og klimaområdet. Der spares kraf-tigt på den uddannelsesindsats, som skal sikre, at danske lønmodtagere har de rette kompetencer til fremtidens job. Der skæres ned på forsknings- og udviklingsindsatsen, som kun kan sætte Danmark tilbage i forhold til vores konkurrenter. Og regeringen tilbageruller den kønsopdelte lønstatistik, som skulle understøtte lige løn mellem mænd og kvinder.

Den nære velfærd kommer til at lide kraftigt under regeringens spareiver for at sikre råde-rum til skattelettelser. Regeringens omprioriteringsbidrag skal erstattes af vækst og udvik-ling i den offentlige sektor.

Besparelserne på sociale ydelser i blandt andet kontanthjælpen sker samtidig med et stigende antal atypiske ansatte på arbejdsmarkedet. Det fører til krav om øget tryghed, som kan rejses ved kommende treparts- og overenskomstforhandlinger.

En snæver borgerlig blokpolitik vil være til skade for både virksomheder og lønmodtagere. Og det vil svække velfærdssamfundet i fremtiden. Det vil øge uligheden og ramme sam-fundets svageste. Uligheden skal begrænses, og kongressen opfordrer regeringen til at sæt-te ind med konkrete tiltag. Det er endvidere aldeles uholdbart, at bevillingerne til indsatsen imod social dumping i regeringens forslag til finanslov for 2016 falder voldsomt de kommende år.

Derfor opfordrer kongressen regeringen til at arbejde for et nyt og bredt forankret samar-bejde i Folketinget, og et samarbejde, som også inddrager arbejdsmarkedets parter.

LO vil deltage i de annoncerede trepartsforhandlinger med egne selvstændige mål. For-handlingerne skal have et fremadrettet og visionært perspektiv. Arbejdsliv, familieliv og automatisering er elementer, der skal inddrages. Forhandlingerne skal føre til en styrkelse af vækst og beskæftigelse i både den private og offentlige sektor. Det kan blandt andet ske ved at øge investeringerne i lønmodtagernes kompetenceudvikling og ved at udvikle den danske aftale- og arbejdsmarkedsmodel, herunder ved effektivt at bekæmpe social dum-ping ved blandt andet at indføre kædeansvar via overenskomster.

Det er helt afgørende, at den frie bevægelighed i Europa ikke bliver misbrugt til at under-minere danske løn og ansættelsesvilkår. En hovedopgave bliver derfor, at alle – politikere, arbejdsgivere og fagbevægelsen – bekæmper både social dumping og løndumping til lands, til vands og i luften. Ingen ønsker et Ryanairsamfund.

Den danske konkurrenceevne er stærk og skal fortsat være det. Dette kræver dog, at vi får skabt flere praktikpladser til de unge, at brugen af voksen- og efteruddannelse øges, og at vi får løftet flere ufaglærte til faglært niveau og flere faglærte til videregående niveau.

Danmark skal konkurrere på kompetencer og ikke løn. Alle offentlige og private brancher og sektorer skal uddannelsesdækkes.

Et stort flertal i Folketinget er blevet enig om rammerne for en reform af dagpengesystemet. Aftalen tager udgangspunkt i dagpengekommissionens anbefalinger.

Det er positivt, at flere får mulighed for at forlænge dagpengeperioden, og at færre opbruger deres dagpengeret. En del får en bedre satsberegning, og fremover vil dagpenge blive forbrugt i timer i stedet for uger. Det giver et tryggere og mere fleksibelt dagpengesystem, som i højere grad understøtter lønmodtagerne på arbejdsmarkedet. Vores medlemmer vil hellere have arbejde end dagpenge.

Kongressen finder det kritisabelt, at den politiske aftale ikke følger det forslag til finansie-ringen af den nye dagpengemodel, som fagbevægelsen anbefalede i kommissionen. Rege-ringen og forligspartierne bidrog med 300 mio. kr. til at rette op på dagpengesystemet. Det er ikke godt nok, og LO tager skarpt afstand fra finansieringen. Den politiske aftale vil specielt ramme de fremtidige lønmodtagere, som bliver omfattet af forringet dimittendord-ning. Og sondringen mellem forsørgere og ikke forsørgere hører slet ikke hjemme i en for-sikring mod manglende indkomst ved arbejdsløshed.

Danmark har brug for en stærk offentlig sektor som omdrejningspunkt for både det moder-ne velfærdssamfund og en vigtig partner til den private sektor. Den offentlige og den priva-te sektor er hinandens forudsætninger. Vi har brug for både vækst og en stærk prioritering af vores kernevelfærd i forhold til børn, ældre og socialt udsatte. Det kræver flere økono-miske ressourcer til offentlig service generelt samt et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med de ansatte i den offentlige sektor. En ressourcestærk og retfærdig skatteadministration er af stor betydning for det økonomiske grundlag, som skal bidrage til vækst og velfærd.

Det er stærkt foruroligende, at arbejdsmiljøindsatsen med regeringens finanslovsudspil skal udsættes for kraftige besparelser. LO foreslår derfor, at bevillingerne i årene fremover op-retholdes på niveau med indsatsen i 2015. Vi har brug for en stærk forebyggende indsats, så vi kan få nedbragt de alt for mange arbejdsskader og erhvervsbetingede sygdomme og samtidig sætte effektivt ind over for virksomheder, der gennem bevidst overtrædelse af arbejdsmiljøloven skaffer sig konkurrencefordele. Der er ydermere er særskilt behov for at opprioritere indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Den urimeligt lange sagsbehand-lingstid for arbejdsskader skal nedbringes mærkbart.

Lønmodtagere, der rammes af arbejdsulykker, nedslidning, langvarig eller kronisk – fysisk og/eller psykisk – sygdom, eller som får sociale problemer, skal have en værdig behand-ling. Det skal være social- og sundhedsfaglige vurderinger og ikke kommunal økonomi, der bliver lagt til grund for indsatsen. Kongressen tager afstand fra forestillingen om, at de bedst stillede motiveres af gulerødder, mens de dårligst stillede kun motiveres af pisk. Det er også helt afgørende, at ændringerne i dagpengesystemet ikke får afledt negativ betyd-ning for de sociale ydelser.

Danmark skal være en aktiv partner i det internationale samarbejde. Vi bliver mere og me-re integreret i en stadig mere globaliseret verden, men det er afgørende, at blandt andet internationale handelsaftaler ikke underminerer arbejdstagernes løn og arbejdsvilkår. Og verdens udfordringer med millioner af mennesker på flugt fra krig og fattigdom banker i bogstaveligste forstand på vores dør. Svaret er ikke mindre – men mere – internationalt samarbejde. Vi skal hjælpe og understøtte hinanden. Og vi skal tage afstand fra det frem-medhad, som breder sig som en steppebrand.

Men vi skal også handle både nationalt og lokalt. Fagbevægelsen støtter en aktiv integrati-onsindsats, så vi hurtigt kan integrere de mange nye medborgere på arbejdsmarkedet. Vi har redskaber til at få dem i arbejde, uden at det bliver en trussel for alle andre. Vi har ikke brug for indslusningsløn til flygtninge og indvandrere. Det vil skabe social dumping og i sidste ende være en trussel mod alle andre lønmodtagere.

 

 

 

 

09 nov 2015