Tilbud

 

 

 

 

LO Fyns og LO Vestfyns gratis advokat-ordning

I samarbejde med Advokat Per Jørgensen og advokatfirmaet Advokathuset Svendborg tilbydes alle LO-medlemmer gratis advokatrådgivning.

Advokat Per Jørgensen vil være at træffe på tirsdage fra kl. 15.00 – 17.00 i LO’s lokaler, Lumbyvej 11A 2. tv., 5000 Odense C.

Der skal aftales tid henvendelse til LO FYN på telefon 66 14 04 15.

Det gratis tilbud omfatter kun rådgivningen på LO’s kontor. Eventuel videre sagsbehandling skal aftales med advokaterne.

Advokaterne kan IKKE behandle socialrådgiversager
Rådgivningen vil eksempelvis kunne omfatte

 

1. Mangler ved huset i forbindelse med køb.

2. Tvister mellem lejer og udlejer i forbindelse med lejeforhold.

3. Tvister mellem andelsboligforeninger og andelsboligtagere i andelsboligforeninger

4. Problemer af skattemæssig karakter.

5. Forholdet til det offentlige eller til naboer.

6. Vigtige overvejelser forinden beslutning om køb eller salg af fast ejendom.

7. Salg af ejendom.

8. Erstatning for såvel personskader som skader på ting i forbindelse med trafikuheld, sportsskader eller skader forvoldt ved vold eller lignende.

9. Hvornår er det vigtigt at oprette testamente, ægtepagt eller samejekontrakt. Hvad er konsekvensen af at undlade.

10. Rådgivning omkring separation og skilsmisse, herunder forældremyndighed.

11. Rådgivning i forbindelse med dødsfald i nær familie.

 

LO Fyn tilbyder skolerne i Odense, Kerteminde, Nyborg og Nordfyns kommuner, at komme ud som gæstelærer. Det er en levende og spændende måde at formidle uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering for elever i 4. til 10. klasse på.

Såfremt du er interesseret i at få en gæstelærer ud, er du velkommen til at kontakte LO FYN på tlf. 66 14 04 15 eller mail lofyn@lofyn.dk

 

Du kan læse om nogle af vores undervisnings tilbud herunder.

Se vores FOLDER HER:

2018 Folder for hele fyn

Skolekontaktfolder 2018

Har dit barn lov, folder

Guide_til_Fritidsjob_2017-18_v11

4.-6. klasse – UAE

4 5 6

Gennem egne oplevelse kan eleverne tilegne sig viden om arbejdsmarkedsforhold, egen identitet, uddannelsesmuligheder, fritidsjob mm. I undervisningsforløbet indgår der elev- aktiviteter, som brætspil, rollespil, fysiske aktiviteter, samarbejdsøvelser, konkurren- cer, samt konkrete arbejdsopgaver.

6.-9. klasse – Unges arbejde

Ved hjælp af oplæg, gruppearbejde og fællesdiskussioner kommer eleverne rundt om emner med betydning for deres fremtidige arbejdsliv. Dette undervisningsforløb tilrettelægges efter den enkelte klasses behov og ønsker. Af mulige emner kan f.eks. nævnes ’Fritidsjob, rettigheder og pligter’ , ’Hvad er det gode arbejde?’ , ’Arbejdsmiljø og sikkerhed’ , ’Hvad kan jeg blive?’ , ’Hvad er en fagforening?’.

7.-9. klasse – Unge i bevægelse

Et gulvspil med gruppediskussioner, hvor eleverne kommer rundt om emner, som demokrati, ligeværd på arbejdspladsen, foreningsarbejde, fremtiden mm.

Alle klasse – aktuelle emner

Opstår der et akut ønske om et emne set i forhold til uddannelses– erhvervs– og arbejdsmarkeds-orientering, er der mulighed for at rekvirere en gæstelærer med kort varsel. Dette kunne f.eks. være omkring overenskomstforhandlinger, arbejdsmiljø, 1. maj, strejker eller lignende.

Forældremøder

Mange forældre er ikke klar over deres børns rettigheder, samt love og regler omkring fritidsjob. Mange forældre er heller ikke opmærksomme på det ansvar de har omkring deres barns fritidsjob. Få en gæstelærer ud til at give en kort orientering på et forældremøde.

LO Plus A/S er en gratis fordels- og rabatordning, der 1. august 2004 er blevet til i samarbejdet mellem en række af LO’s forbund.

LO Plus A/S er et selvstændigt selskab, der er stiftet på initiativ af LO, og som ejes Alka, LO og forbundene i fællesskab.

I dag har LO Plus ca. 850.000 medlemmer, der har mulighed for at anvende de fordele, der er tilknyttet deres medlemskort til forbundet. Og medlemmerne kan få rabat ca. 1.500 forskellige steder i Danmark.

LO Plus A/S er selvfinansierende og får sine indtægter gennem provision og bidrag fra samarbejdspartnere, der er med i ordningen. Dette er nødvendigt for at dække omkostningerne til at drive, administrere og udvikle medlemsfordelene i LO Plus A/S.

LO-Plus-banner_200x100

LO Ungdom skal være fagbevægelsens fælles drivkraft i forhold til at sætte unges problemer og muligheder på den faglige og

politiske dagsorden – det være sig uddannelsesspørgsmål, velfærd, fordeling mv. – ligesom de unge medlemmer skal tilbydes

platforme, så de selv kan blive aktive i demokratiet.

LO Ungdom er ikke alene orienteret mod landsdækkende aktiviteter, men skal i fremtiden også favne regionale og lokale

aktiviteter – fx i forhold til aktiviteter på uddannelsesinstitutioner og valgkamp.

LOungdom_ny

Jobpatruljen